Tổ chức chấm sáng kiến cấp trường

Nhằm lựa chọn những sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi có thể áp dụng được trong quá trình giảng dạy đạt hiệu quả cao. Đặc biệt lựa chọn những sáng kiến đạt yêu cầu tốt nhất để gửi ra hội đồng chấm sáng kiến cấp trên chấm. Chiều ngày 25/4/2018 nhà trường thành lập hội đồng chấm.

Thành phần gồm: 

Đ/C Lò Văn Bình Chủ tịch hội đồng

Đ/C Lường Văn Sơn Phó hội đồng.

Thánh viên gồm các Đ/C: - Nguyễn Văn Hạnh

                                      - Bạc thị Kiên

                                      - Khuất Văn Tuyến

                                      - Bùi Trọng Đoàn

                                      -  Lò Văn Luân

Hội đồng chấm sáng kiến kết thúc 16h cùng ngày.